International Scientific Conference "12

Created: Sunday, 18 December 2011

Dear Friends!

We are looking forward to welcome you!

On behalf of Presidium of International Association of Sport Kinetics and Rector of University School of Physical Education in Krakow, we would like to invite you to 12th International Conference "Sport Kinetics 2011" to historical, old royal capital of Poland and the best Polish University School of Physical Education in Krakow.

For over 600 years Krakow was the royal capital of Poland. On the Wawel Hill there is old Royal Castle. The traditions of over 10-century-long history are being continued in the city. It is nowadays the important centre of national culture and science. There are numerous museums in Krakow, excellently preserved medieval buildings, churches, synagogues, cemeteries, houses, and splendid sculptures, located even in salt mines in neighbourhood of the city. This testifies to permanent and interrupted contact of Poland with European and world culture since nearly one thousand years. In 2000 Krakow was designated by European Union as European Capital of Culture. In 2009, 7.3 million tourists, among them 2.1 million from abroad, have visited Krakow.

First of all the city is the university centre. In 1364 in Krakow the university has been founded, today known as Jagiellonian University. It was the second university in Middle Europe (first was the Prague University, founded 16 years earlier, in 1348). It played a great role in world science and spiritual culture. Its famous students were, for example, Nicolaus Copernicus and Pope John Paul II. Nowadays in Krakow there are several dozen university schools and colleges with about 200.000 students.

It is commonly accepted that the Academy of Physical Education has been founded in 1927, but its origins in the structures of Jagiellonian University may be traced already in 1893. Nowadays the University School of Physical Education has three faculties: Physical Education and Sport, Movement Rehabilitation, and Tourism and Leisure. The campus is situated at beautiful place, in the vicinity of the University, not far from the Old City (about 3 km). It is equipped with modern didactical, sport-recreational and accommodation buildings, so it is an attractive place for studying and sport. The scientific-didactical staff provides students with excellent preparation for professional or scientific activity. The University School of Physical Education in Krakow is regarded as being one of the best universities in Poland. Its students proudly wear their sport T-shirts with the notice: "University School of Physical Education, Cracow - the Best College of Poland".

We do hope that all participants in 12th Jubilee Conference "Sport Kinetics 2011" will be convinced that the choice of Krakow as a place of its organization is a very good idea. The youngest Rector of all universities in Poland invites scientists, physical education and sport practitioners, coaches, physicians and physiatrists, as well as students and doctoral students interested in human movement science, to University School of Physical Education in Krakow. At this University, in royal city of Krakow, we will have the opportunity to exchange views on new research directions, techniques, procedures, theoretical and applied achievements in the field of human movement science, as well as their impact on health and sport results in various period of ontogeny.

Inspiration for disputes will be no doubt the lectures of famous scientists at plenary sessions. Important will be also that we meet each other anew under presidency of the founder of International Association of Sport Kinetics, Prof. Włodzimierz Starosta. In 2011 the IASK will celebrate its 20th anniversary. We traditionally encourage young scientists to take part in rivalry for the best presentation at the conference, oral or poster. We are planning to conclude the conference with diplomas, cups and medals of N. Bernstein conferring in the famous, historical, unique salt mine in Wieliczka, near Krakow.

The organizers will provide in the evening: grill by bonfire, performance by folk artists, gymnastic show, tourist attractions and Polish game ringo competitions. From 22nd to 24th September we will have an opportunity to experience personally that the University School of Physical Education in Krakow and its hospitable neighbourhood is the ideal location for conference itself, as well as for necessary relax and rest after work.

 

Welcome to Krakow!

IASK President

Conference Director

Rector of USPE in Krakow

Prof. Dr. habil., Dr. h.c. Włodzimierz Starosta

Prof. Dr. habil.

Edward Mleczko

Prof. Dr. habil.

Andrzej Klimek

     

 


Drodzy Przyjaciele i Sympatycy IASK!

W imieniu Prezydium Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (IASK) i Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie mamy przyjemność zaprosić Państwa na 12 Międzynarodową Konferencję "Sport Kinetics 2011" do stołeczno-królewskiego miasta i najlepszej w Polsce Akademii Wychowania Fizycznego.

Kraków był przez ponad 600 lat stolicą Polski. Na wzgórzu Wawelskim znajduje się dawna rezydencja królów. Miasto kontynuując tradycje swojej ponad dwudziestowiekowej historii jest obecnie ważnym centrum kultury narodowej i nauki,. Świadczą o tym liczne muzea, a także zachowane w bardzo dobrym stanie od czasów średniowiecza zabytki: kościoły, synagogi, cmentarze, kamienice, rzeźby umieszczone nawet w kopalniach soli, znajdujących się w okolicznych miejscowościach. Są to dowody mówiące o trwałej łączności Polski z kulturą europejską i światową. W 2009 roku Kraków odwiedziło 7, 3 mln turystów, w tym 2,1 mln z zagranicy. Kraków to przede wszystkim miasto uniwersyteckie. W 1364 roku utworzono w nim Uniwersytet, który nosi nazwę Uniwersytet Jagielloński. O jego roli w dorobku światowej nauki i kultury duchowej mówią nazwiska słynnych wychowanków uniwersytetu, z Mikołajem Kopernikiem i papieżem Janem Pawłem II na czele. Obecnie w Krakowie działa kilkadziesiąt wyższych uczelni. Studiuje w nich około 200.000 studentów.

Przyjmuje się rok 1927 za datę powstania Akademii Wychowania Fizycznego, ale w strukturach Uniwersytetu Jagiellońskiego można znaleźć początki jej działania już w 1893 roku. Obecnie uczelnia posiada trzy wydziały: Wychowania Fizycznego i Sportu, Rehabilitacji Ruchowej i Turystyki i Rekreacji. Pięknie położony w parku kampus uczelni, blisko Starego Miasta (około 3 km), z nowoczesnymi obiektami dydaktycznymi, sportowo-rekreacyjnymi i hotelowymi jest atrakcyjnym miejscem studiowania i uprawiania sportu. Kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia studentom bardzo dobre przygotowanie do pracy zawodowej i naukowej. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie jest zaliczana do najlepszych uczelni w Polsce. Studenci z dumą noszą na koszulkach sportowych napis: "University School of Physical Education, Cracow - the Best College of Poland".

Wierzymy w to, że wszyscy, którzy przyjadą na 12 Jubileuszową konferencję "Sport Kinetics 2011", przekonają się, że wybór Krakowa na miejsce jej organizacji, to bardzo dobry wybór. Najmłodszy w Polsce Rektor wyższych uczelni zaprasza naukowców a także nauczycieli wychowania fizycznego i rekreacji, trenerów, lekarzy i fizjoterapeutów, jak również studentów i doktorantów zainteresowanych teraźniejszością i przyszłością badań nad ludzką motorycznością do Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W jej murach, jak i w stołeczno-królewskim mieście, będziemy mieć okazję do wymiany wiedzy na temat nowych kierunków badań, technik, procedur, jak i aplikacyjnych oraz teoretycznych osiągnięć w zakresie poznania motoryki człowieka oraz jej skutków dla jego zdrowia i osiągnięć sportowych w różnych okresach ontogenezy. Na pewno inspiracją do dyskusji będą wykłady znanych naukowców w sesji plenarnej.

Nie bez znaczenia może być fakt spotkania się ze sobą na kolejnej konferencji pod przewodnictwem prezydenta Prof. Włodzimierza Starosty, założyciela Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (International Association of Sport Kinetics - IASK), które w 2011 roku będzie obchodzić 20-lecie swojego powstania. Tradycyjnie zachęcamy młodych naukowców do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy referat i plakat konferencji. Planujemy w podsumowaniu obrad wręczenie dyplomów, pucharów i medali N. Bernsteina w kopalni soli!

Organizatorzy konferencji zapewnią wieczorem, w czasie wolnym: grill przy ognisku, występy zespołu ludowego, pokazy gimnastyczne, a także możliwość zwiedzenia atrakcji turystycznych i rozegranie zawodów ringo. Od 22. do 24. 09 2011 r. będzie można przekonać się, że Akademia Wychowania Fizycznego z jej gościnnym otoczeniem jest idealnym miejscem na obrady konferencyjne, a także na potrzebny po pracy relaks i wypoczynek.

Zapraszamy do Krakowa

Prezydent IASK Dyrektor konferencji

Rektor AWF w Krakowie

Prof. Dr. habil., Dr. h.c. Włodzimierz Starosta

Prof. Dr. habil.

Edward Mleczko

Prof. Dr. habil.

Andrzej Klimek

 

Hits: 106321

Copyright © 2024, International Association of Sport Kinetics